OPEN CALL : BICT FEST CREATIVE WORKSHOP

เวิร์กชอปสร้างสรรค์ ละครหุ่นร่วมสมัยผสานกลิ่นไอจากขนบวัฒนธรรม

 

ระยะเวลา

 

เปิดรับสมัคร           22 เมษายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 (20.00 น.)
— ขยายเวลาปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 มิ.ย.2562 —
ประกาศผล              31 มิถุนายน 2562
First Meeting        13 กรกฎาคม 2562
เวิร์กชอป                  13 – 30 สิงหาคม 2562 (10.00 – 17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)

แลกเปลี่ยนผลงานจากการเวิร์กชอป      31 สิงหาคม 2562

ที่มาและความสำคัญ

เวิร์กชอปสร้างสรรค์ละครหุ่นร่วมสมัยผสานกลิ่นไอจากขนบวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ (BICT Fest) ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2559 และครั้งที่สองในปี 2561 จากเทศกาลเราได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของผู้ชม ศิลปิน และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนว่ามีความต้องการกิจกรรมทางศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวจำนวนมาก อีกทั้งบรรดาศิลปินเองก็ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ เช่นกัน ดังนั้น ในปี 2560 ที่ว่างเว้นจากเทศกาลฯ BICT Fest จึงจัดกิจกรรมเวิร์กชอปสร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในครั้งนั้นเป็นเวิร์กชอปสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ทั้งนี้ ไม่เพียงเพื่อเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังต้องการส่งเสริมพัฒนาทักษะและศักยภาพให้แก่ศิลปินที่สนใจการสร้างงานการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชนอีกด้วย

และจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมายังสังเกตได้ว่า นอกจากผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์และองค์ความรู้โดยเฉพาะสำหรับงานเด็กและเยาวชนในไทยยังมีจำนวนน้อยแล้วนั้น ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ละครหุ่นเกือบทั้งสิ้น ดังนั้น เวิร์กชอปสร้างสรรค์ในปี 2562 นี้ BICT Fest จึงตั้งใจมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของศิลปินในศาสตร์การละครหุ่นเป็นหลักเพื่อสร้างเสริมให้เกิดการสร้างงานละครหุ่นที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้ชมกลุ่มเด็กและเยาวชนในอนาคต

เวิร์กชอปละครหุ่นครั้งนี้จะนำศิลปะการแสดงหนังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะแบบดั้งเดิมของไทยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับทักษะละครหุ่นร่วมสมัย นำโดยครูโขนและครูเชิดหนังใหญ่ผู้มีชื่อเสียง อย่าง อาจารย์พัฒนพงษ์ อรัณยะนาค และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการประดิษฐ์และทำงานกับหุ่นจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในศาสตร์ละครหุ่นร่วมสมัยในระดับโลก Pascale Blasions และ Carine Gualdaroni

ขอบเขต

เวิร์กชอปสร้างสรรค์ละครหุ่นร่วมสมัยผสานกลิ่นไอจากขนบวัฒนธรรม เป็นการทำงานที่สานต่อมาจากการค้นคว้าและวิจัยร่วมกันของ อัจจิมา ณ พัทลุง ศิลปินชาวไทย พร้อมกับ Pascale Blasions และ Carine Gualdaroni นักการละครชาวฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ละครหุ่นร่วมสมัย ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ artist residency ณ Cité internationale des Arts ประเทศฝรั่งเศส

เวิร์กชอปในครั้งนี้มุ่งหวังศึกษาและทำความเข้าใจรวมถึงสังเคราะห์กระบวนการทำงานของศิลปะการแสดงหนังใหญ่ตามขนบ และนำมาเชื่อมโยงกับบริบทร่วมสมัยของสังคมไทยเพื่อสร้างกระบวนการในการค้นคว้าวิจัยในการเวิร์กชอปร่วมกับศิลปิน 6 คนโดยใช้ศาสตร์การทำงานร่วมสมัยกับหุ่นและสิ่งของเป็นตัวตั้งต้นในการทำงานกับหุ่นของหนังใหญ่ตามขนบเพื่อหาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนางานในอนาคต

กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ ปี 2562 โดย BICT Fest จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2562) โดยมีหัวข้อ ดังนี้

1. สัปดาห์ที่ 1 “แรงบันดาลใจจากขนบ

การฝึกอบรมหนังใหญ่ 5 วันสำหรับศิลปินผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปรวมถึงวิทยากรชาวต่างชาติ โดยอาจารย์พัฒนพงษ์ อรัณยะนาค จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร การฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยการฝึกรำโขนเบื้องต้น รวมถึงการผลิต และการเชิดหนังใหญ่

2. สัปดาห์ที่ 2 “เรียนกระบวนการร่วมสมัย

การฝึกอบรมหุ่นสร้างสรรค์ 5 วัน โดย Pascale Blasions และ Carine Gualdaroni ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และคิดค้นหุ่นตัวใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากขนบดั้งเดิม และการเรียนรู้ในการเชิดหุ่นและความสัมพันธ์กับการใช้ร่างการโดยในตอนท้ายของการฝึกฝนศิลปินผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปจะได้ทดลองสร้างสรรค์หุ่นของตนเองจากความรู้และประสบการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

3. สัปดาห์ที่ 3 “เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ศิลปินผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปจะใช้เวลา 5 วันสุดท้ายในการทดลองงานกับหุ่นที่ตนสร้างและสร้างงานแสดงขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเวิร์กชอป 3 สัปดาห์นี้ ศิลปินผู้เข้าร่วมจะได้แบ่งปันขั้นตอนการเรียนรู้ของตนและนำเสนอการแสดงทดลองขนาดสั้นต่อผู้ชมเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ทางเทศกาลเชิญเข้าร่วม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

*** กิจกรรมทั้งหมดบรรยาย 2 ภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลภาษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักเต้นร่วมสมัย หรือ นักเต้นตามขนบ หรือ นักแสดงที่มีทักษะและประสบการณ์การทำงานกับหุ่น หรือ นักละครหุ่นที่มีประสบการณ์การแสดงเคลื่อนไหวร่างกาย
  • พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือสามารถพำนักในกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาเข้าร่วมเวิร์กชอปได้
  • พร้อมจะท้าทายขอบเขตของตนเอง

***ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในระหว่างการเข้าร่วมเวิร์กชอป

วิธีการสมัคร

ศิลปินที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มาที bictfest@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.00 น. โดยตั้งหัวข้ออีเมลล์ว่า “สมัครกิจกรรม เวิร์กชอปสร้างสรรค์ 2019” โดยไฟล์ PDF ดังกล่าวให้ประกอบด้วย

  • ประวัติส่วนตัว และผลงานที่ผ่านมา (Resume)
  • รูป และ/หรือ ลิงค์วิดีโอของผลงานในฐานะ นักเต้นหรือนักแสดง
  • เขียนอธิบายเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอปความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4

***หมายเหตุ : ศิลปินที่เข้าร่วมเวิร์กชอปจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยรายละเอียดเวลาและสถานที่ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป หากท่านมีความจำเป็นหรือติดธุระในช่วงเวลาที่ทางโครงการแจ้งไว้เบื้องต้นรบกวนแจ้งมาใน E-mail พร้อมเอกสารการสมัคร***


 

วิทยากร

 

พัฒนพงษ์ อรัณยะนาค

พัฒนพงศ์ อรัณยะนาค หรือ ครูเตี้ย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงตามขนบของไทย มีบทบาททั้งในฐานะศิลปิน นักแสดงและผู้ฝึกสอนศิลปะการแสดงไทยตามขนบ ครูเตี้ยเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงในพระราชพิธีสำคัญมากมาย อาทิเช่น “โขนงานสมโภชกรุงเทพฯ 200 ปี” ในปี พ.ศ. 2525 ฝึกซ้อมการแสดงโขนและหนังใหญ่ในงาน “พระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9” เคยได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพฯ ในการแสดง พลอง ไม้สั้น และ กลองยาว นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในศิลปินผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดง โขน หนังใหญ่ กระบี่กระบอง และกลองยาวทั้งในและต่างประเทศ  เคยได้รับทุน JICA เป็นตัวแทนคนแรกจากประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น และร่วมงานเสวนาเรื่องการแสดงหนังใหญ่ ณ มหาวิทยาลัย SOAS ประเทศอังกฤษ รวมถึงฝึกสอนหนังใหญ่ให้แก่นักศึกษาชาวอังกฤษที่สนใจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการเพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงไทยตามขนบแขนงต่างๆ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร

 

Pascale Blaison (Compagnie Juste Après) 

Pascale Blaison ฝึกฝนการเป็นนักออกแบบและนักแสดงมาก่อน เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1963 เริ่มต้นเป็นนักแสดงที่ภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสภูมิลำเนาของเธอ และเข้าเรียนที่ Jacques Lecoq School ปารีส  ที่นี่เอง Pascale ได้เรียนรู้การแสดงและการสร้างหน้ากากตามแบบแผนของ Cyrille Dives ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากละครโนะของญี่ปุ่น

ในปี ค.ศ. 1988 ได้โอกาสครั้งสำคัญในการร่วมงานกับคณะละคร Philippe Genty จึงได้หันหน้าเข้าสู่วงการละครหุ่น Pascale ผสมผสานทักษะการออกแบบและการแสดงในระหว่างที่ได้ร่วมงานกับคณะละครและคณะเต้นต่างๆ มาตลอดระยะเวลาหลายปี

ปัจจุบัน Pascale สอนเวิร์กชอปให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ เช่น ที่โรงเรียนละครหุ่นแห่งชาติ ณ เมือง Charleville Mézières ตอนเหนือของฝรั่งเศส เป็นต้น

 

Carine Gualdaroni (Compagnie Juste Après)

Carine Gualdaroni เป็นนักเชิดหุ่นละคร และศิลปินสหสาขา หลังจากเรียนจบด้านประติมากรรมที่ ENSAAMA Olivier de Serres ปารีส ในปี ค.ศ. 2003 และได้ทำงานด้านนี้ระยะหนึ่ง Carine ก็หันมาสนใจงานออกแบบภาพบนเวทีและเข้าร่วมกับคณะ Serge Noyelle ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ออกแบบภาพบนเวที ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2007 และยังฝึกฝนเพิ่มเติมที่ LEM – Laboratory Study of the Movement, Scenography Department ณ Jacques Lecoq School ในปี ค.ศ. 2008 ได้เข้าร่วมกับคณะ Théâtre du Mouvement โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนในโปรแกรม “Le Corps en Scène” ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 จึงจบการศึกษาจาก ESNAM (National School for Higher Education in Puppetry Arts)

และจากปี 2011 เป็นต้นมา เธอได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังหลายคน เช่น Pascale Blaison, Claire Heggen (Théâtre du Mouvement), Renaud Herbin (TJP Strasbourg), Aurélie Morin (The Night Theater) เป็นต้น

ในปี ค.ศ. 2012 Carine ร่วมกับ Antoine Derlon ได้ก่อตั้งคณะ CIE JUSTE APRÈS เพื่อพัฒนาภาษาสื่อสารในการเชิดหุ่นของตัวเอง Carine ได้สร้างสรรค์การละครของภาพและท่าทางและพัฒนาการทำงานแบบสหสาขาวิชาต่อมาจนปัจจุบัน

 

** เวิร์กชอปสร้างสรรค์ ละครหุ่นร่วมสมัยผสานกลิ่นไอจากขนบวัฒนธรรม ปี 2562 และโปรแกรมการค้นคว้าและวิจัยที่ Cité Internationale des Arts Artist Residency ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, La Guillotine และ อาร์ทออนโลเคชั่น